Showing all 5 results

Tranh in canvas treo tường tạo động lực có tác dụng kích thích não phải (não phải sáng tạo & lãnh đạo), tăng cường truyền động lực phấn đấu, hướng tới mục tiêu, thay đổi hiên trạng, chấp nhận trách nhiệm, tạo giá trị cho bản thân & xã hội, điều cốt lõi mang lại niềm tin trong giao tiếp, maketing, bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân & thái độ sống…